Az engedményezés és tartozásátvállalás

ENGEDMÉNYEZÉS

Az engedményezési szerződéssel a jogosult a követelését másra átruházhatja.
Engedményezésről rendszerint akkor beszélünk, amikor valamely tartozás harmadik személlyel szemben fennálló követelés átruházásával kerül kiegyenlítésre.
Az engedményezésről a kötelezettet értesíteni kell; a kötelezett csak az értesítésig jogosult az engedményezőnek teljesíteni.
Ha a kötelezettet az engedményező értesíti, a kötelezett az értesítés után csak az új jogosultnak teljesíthet. A kötelezettet megilleti az a jog, hogy követelje az engedményezés megtörténtének igazolását.
Amennyiben az engedményes nem igazolja az engedményezést, abban az esetben csak saját veszélyére teljesíthet. Mindez azt jelenti, hogy ha az engedményezés megtörténte nem nyer igazolást, akkor hiába fizetett a kötelezett az engedményesként fellépőnek, a tartozását az eredetileg jogosult részére meg kell fizetnie. Ebben az esetben a kötelezett kétszeresen fizet, más kérdés, hogy az álengedményestől a megfizetett összeget visszakövetelheti.
Nem lehet engedményezni a jogosult személyéhez kötött, valamint azokat a követeléseket, amelyek engedményezését jogszabály kizárja. Nem engedményezhető pl. a természetbeni tartásra irányuló követelés engedményezése.
Engedményezés köthető jövőben esedékessé váló követelés vonatkozásában is (factoring). Ebben az esetben a faktor megvásárolja a jövőben lejáró követelést, értelemszerűen olcsóbban, mint maga a követelés összege a lejáratkor, a különbözet az ő haszna a költségei levonását követően.
Az engedményezéssel az engedményes a régi jogosult helyébe lép és átszállnak rá a követelést biztosító zálogjogból és kezességből eredő jogok.
Az engedményes az eredetileg jogosult helyébe lép, mintegy „megörökli” a jogállását annak minden biztosítékával egyetemben.
Az engedményezés külön kikötés nélkül nem terjed ki a követelés járulékaira, így a késedelmi kamatokra sem, ezzel kapcsolatban az engedményezési szerződésnek kifejezett megállapodást kell tartalmaznia.
A kötelezettet védi azon törvényi rendelkezés, hogy az engedményessel szemben érvényesítheti azokat a kifogásokat és beszámíthatja azokat az ellenköveteléseket is, amelyek az engedményezővel szemben az értesítéskor már fennállt jogalapon keletkeztek, akár az engedménnyel kapcsolatos jogviszonyból, akár más jogviszonyból ered.
Az engedményező az engedményessel szemben a kötelezett szolgáltatásáért – az engedményezés fejében kapott ellenérték erejéig – kezesként felel kivéve ha

a.) a követelést kifejezetten bizonytalan követelésként ruházta át az engedményesre,
b.) felelősségét egyébként kizárta.

Az engedményezés történhet ingyenesen, illetőleg visszterhesen, azaz ellenérték fejében.
Amennyiben ellenérték fejében történt az engedményezés, úgy az engedményező a követelés fennállásáért, behajthatóságáért a kezesre vonatkozó szabályok szerint, az ellenérték erejéig felelős.

TARTOZÁSÁTVÁLLALÁS

A kötelezett személyében történő pozícióváltást nevezzük tartozásátvállalásnak.
Ez egy hármas jogügylet, kell hozzá a kötelezett, a jogosult és a tartozásátvállaló megállapodása.
Természetesen nem kell, hogy együttes legyen a kontraktus.
Voltaképpen a törvény akként rendelkezik, hogy nem a tartozásátvállalás létrejöttéhez szükséges a jogosult hozzájárulása, hanem annak a jogosulttal szembeni hatályossá válásához.
A Polgári Törvénykönyv értelmében, ha valaki a kötelezettel megállapodik abban, hogy tartozását átvállalja, köteles a jogosult hozzájárulását kérni, ha pedig azt a jogosult megtagadja, a kötelezettet olyan helyzetbe hozni, hogy az a lejáratkor teljesíthessen.
Ha a jogosult a tartozásátvalláshoz hozzájárul, a tartozásátvállaló a kötelezett helyébe lép. Megilletik mindazok a jogok, amelyek a kötelezettet a jogosulttal szemben megillették; a korábbi kötelezettnek a jogosulttal szemben fennálló követelését azonban nem számíthatja be.
A tartozásátvállalással a követelést biztosító kezesség és zálogjog a kezes és a zálogkötelezett hozzájáruló nyilatkozata hiányában megszűnik.
A tartozás átvállalója a jogosulttal szemben mindazokat a kifogásokat felhozhatja, amelyek az eredeti kötelezettet megillették. Így hivatkozhat például az elévülésre.

fotó: http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=1499

Mi jár a fejedben?

get paper written writing apa paper college application essay service domestic helpers essay research help