Rangsor az ingatlan-nyilvántartásban

Az ingatlan-nyilvántartásban a bejegyzés a kérelmek érkezési sorrendjében, meghatározott ranghelyen történik. A rangsor a ranghelyek egymáshoz viszonyított helyzetét határozza meg.
A beadványokat az iktatószámok sorrendjében, az ingatlanügyi hatósághoz történő előterjesztésük időpontjában hatályos jogszabályok szerint kell elintézni.
Az egyidejűleg érkezett beadványok bejegyzésének ranghelyét a bejegyzés alapjául szolgáló okiratok keletkezésének időpontja határozza meg. A beadványok rangsora valamennyi érdekelt hozzájárulásával megváltoztatható. A bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak nem tekinthető iratot a rangsor megállapításánál nem lehet figyelembe venni.
Hiánypótlási felhívást ad ki a földhivatal, ha a kérelemnek pótolható hiányossága van, ilyen például az igazgatási szolgáltatási díj meg nem fizetése.
Nem alkalmas a hiánypótlásra a bejegyzés, feljegyzés alapjául szolgáló okirat és a kérelmet határozattal el kell utasítani, ha ahhoz hogy bejegyezhető legyen

a)    a benyújtott okirat tartalmát, így különösen az abban megjelölt jogcímet kellene módosítani vagy pótolni,

b)    a szerződő vagy jogosult, illetőleg kötelezett felek személyét kellene megváltoztatni a jogutódlás kivételével,

c)    a település megjelölése, az ingatlan fekvése és helyrajzi száma módosulna, vagy ezeket együtt kellene utólag megjelölni,

d)    a szerződő, jogosult, illetőleg kötelezett felek bármelyikének az aláírását kellene utólag pótolni,

e)    az okirat ellenjegyzéséről, az aláírás közjegyzői hitelesítéséről, tanúk általi aláírásáról kellene gondoskodni,

f)    a bejegyzési engedélyt kellene pótolni, kivéve, ha a bejegyzett jogosult a bejegyzés alapjául szolgáló okiratban nyilatkozott arról, hogy a bejegyzési engedélyt későbbi időpontban, de legfeljebb az okirat ingatlanügyi hatósági benyújtását követő 6 hónapon belül megadja,

g)    okirat keltezésének helyét vagy időpontját kellene feltüntetni,

h)    az ingatlanügyi hatóság által hatályos záradékkal ellátott változási vázrajzot, vagy vázrajzon a törvényben meghatározott személyek aláírását kellene pótolni.

A hiány pótlására való felhívás és érdemi vizsgálat nélkül végzéssel kell elutasítani a bejegyzés iránti kérelmet akkor is, ha

a)    a kérelem vagy a benyújtott okirat, illetve azok együttes tartalma érthetetlen, ellentmondó, vagy a kérelem nem tartalmazza a kérelmező nevét, lakcímét (székhelyét), az érintett ingatlan helyrajzi számának és annak a jognak, ténynek vagy adatnak a megjelölését, amelynek bejegyzését, feljegyzését, törlését illetőleg átvezetését kérik,

b)    olyan jogra vagy tényre vonatkozik, amely nem tárgya az ingatlan-nyilvántartásnak,

c)    vagy az az ingatlan, jog vagy tény, amelyre a bejegyzést kérték az ingatlan-nyilvántartásban nem szerepel,

d)    vagy a bejegyzési kérelmet arra nem jogosult nyújtotta be.

A hatályos szabályozás szerint lehetőség van a ranghely előzetes biztosítására. Ennek az a rendeltetése, hogy a hitelező a jelzálogjog bejegyzési kérelme benyújtása előtt biztosítsa a ranghelyet a rangsorban.
A Polgári Törvénykönyv értelmében a tulajdonos az ingatlan-nyilvántartásban azt is feljegyeztetheti, hogy az ingatlant egy éven belül a feljegyzésben meghatározott összegnél nem nagyobb összeg erejéig jelzálogjoggal kívánja megterhelni.
Ha a jelzálog bejegyzését a feljegyzésben meghatározott határidő alatt kérik, a bejegyzett jelzálogjog a feljegyzés rangsorban elfoglalt helyéhez (ranghely) igazodó ranghelyet kap, tekintet nélkül az időközi végrehajtási intézkedésre, végelszámolási vagy felszámolási eljárásra.
A tulajdonos a megszűnő jelzálogjog ranghelyén és a megszűnés terjedelmében a bejegyzett zálogjog törlésével egyidejűleg, annál nem terhesebb új jelzálogjogot alapíthat, vagy a törölt bejegyzés ranghelyét egy év tartamára fenntarthatja.

fotó: http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=2888

Mi jár a fejedben?

pay for assignment essay writer uk essay service australia someone to write a paper for me need help writing my paper