Egyszerűsített foglalkoztatás és a leltárhiányért való felelősség

Az egyszerűsített foglalkoztatás keretein belül 2011. augusztus 1-jétől létesíthető munkaviszony mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunkára vagy alkalmi munkára. A gyakorlatban kérdésként vetődik fel, hogy az egyszerűsített foglalkoztatás keretei között hogyan érvényesíthető – érvényesíthető-e egyáltalán – a leltárhiányért való felelősség.

Egyszerűsített foglalkoztatás céljából létrejött munkaviszony a felek szóbeli megállapodása alapján, a munkáltató bejelentési kötelezettségének teljesítésével keletkezik.

Amennyiben azt a munkavállaló kéri az egyszerűsített foglalkoztatás céljából munkaviszonyt a törvény melléklete szerinti szerződés megkötésével kell létesíteni, és azt legkésőbb a munka megkezdéséig kell írásba foglalni. Ebben az esetben a munkavégzés napjának végéig elegendő kitölteni a munkáltató és a munkavállaló megnevezésén kívüli egyéb azonosító adatokat. A szerződés megkötése ugyanakkor nem mentesíti a munkáltatót a bejelentési kötelezettség teljesítése alól.

Az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszonyra a Munka törvénykönyvének szabályait – az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvényben  meghatározott eltérésekkel –, valamint a kötelező legkisebb munkabérről és a garantált bérminimumról szóló külön jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni. A leltárhiányról való felelősségről az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény nem rendelkezik, így arra a Munka Törvénykönyvének rendelkezéseit kell alkalmazni. Ez utóbbi alapján a leltárhiányért való felelősség megállapításához szükséges a leltárfelelősségi megállapodás megkötése, ennek hiányában leltárfelelősség nem érvényesíthető.

A munkáltatónak kell megállapítania:
•    a leltári készlet átadásának és átvételének módját és szabályait,
•    a leltárhiány meghatározásának szabályait,
•    a leltári készlet biztonságos megőrzését szolgáló munkáltatói kötelezettségeket.

A munkavállalót az előbbi feltételekről a leltárfelelősségi megállapodás megkötését, illetve a leltáridőszak kezdetét megelőzően tájékoztatni kell.

A leltárhiányért való felelősség feltétele:
•     leltárfelelősségi megállapodás megkötése;
•     a leltári készlet szabályszerű átadása és átvétele;
•    a leltárhiánynak a leltározási rend szerint lebonyolított, a teljes leltári készletet érintő leltárfelvétel alapján történő megállapítása.

Ha a leltári készletet a leltárhiányért nem felelős munkavállaló is kezeli, a felelősség megállapításához szükséges az is, hogy a leltárhiányért nem felelős, de a leltári készletet kezelő munkavállalót a munkáltató a leltárhiányért felelős munkavállaló előzetes hozzájárulásával foglalkoztassa az adott munkakörben, illetve munkahelyen.

Leltárhiányért való felelősség csak azzal a munkavállalóval szemben érvényesíthető, aki a két egymást követő leltározás közötti időszaknak (leltáridőszak) legalább a felében a munkáltatónál, illetve az adott munkahelyen dolgozott.

A leltárfelelősségi megállapodást írásba kell foglalni és ebben meg kell határozni a leltári készletnek azt a körét, amelyért a munkavállaló felelősséggel tartozik.

Leltározásnál a munkavállaló jelenlétét lehetővé kell tenni.

A leltárfelelősséggel tartozó munkavállalóval a leltárelszámolást és annak eredményét ismertetni kell. A munkavállaló az eljárás során észrevételt tehet és észrevételeit meg kell hallgatni.

Mint a fenti szabályokból látható, a leltárhiányért való felelősség elvileg érvényesíthető az egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalóval szemben is, ehhez azonban a munkáltatónak olyan szabályokat kell betartania, amelyek elsődlegesen a rendes munkaviszony keretein belül foglalkoztatott munkavállalók leltárfelelősségének megállapíthatóságára vonatkoznak. Mivel az egyszerűsített foglalkoztatás keretein belül a munkaviszony nem folyamatos, a leltárhiányért való felelősség megállapíthatósága kétségessé válik.

Vitás esetben a munkáltató a munkavállaló által okozott kár megtérítésére vonatkozó igényét bíróság előtt érvényesítheti. A munkavállaló a munkaviszonyból származó igényének érvényesítése érdekében viszont munkaügyi jogvitát kezdeményezhet.

fotó: http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=879

Mi jár a fejedben?

academic essay writing service economics assignments how can i do my assignment manuscript services dissertation binding service