Az iskolaszövetkezet és tagja között fennálló munkaviszony

Nyáron fogadta el a parlament a 2011. évi CV. törvényt, mely az egyes munkaügyi jogszabályok változásáról szól, s ebben a Munka Törvénykönyvének több rendelkezése is módosításra került. A törvény ezen kívül részletesen megállapítja az iskolaszövetkezet és tagja között fennálló munkaviszony sajátos szabályait is.

Az iskolaszövetkezet és nappali tagozatos tanuló, hallgató tagja egymással munkaviszonyt létesíthet abból a célból is, hogy az iskolaszövetkezet által harmadik személy részére nyújtott szolgáltatás teljesítése érdekében a tag a harmadik személynél munkát végezzen. Ez a munkavégzés a szövetkezeti törvény szerinti személyes közreműködésnek minősül.
A munkaviszonyt határozott időre kell létesíteni. A munkaszerződésnek tartalmaznia kell:
•    a felek nevét, illetve megnevezését és a munkaviszony szempontjából lényeges adatait,
•    a tag által vállalt feladatok körét,
•    a tag harmadik személynél történő munkavégzési kötelezettsége teljesítésének időtartamára járó személyi alapbérek legkisebb mértékét,
•    azt, hogy a felek a tag munkavégzési kötelezettsége teljesítéséről esetenként állapodnak meg, valamint
•    a felek kapcsolattartásának módját abban az időszakban, amikor a tag munkavégzési kötelessége szünetel.

A munkaviszony kezdete – ha a felek eltérően nem rendelkeznek – a munkaszerződés megkötésének napja.
A tag részére rendes szabadság nem jár, a munkavégzési kötelezettséggel nem járó idő azonban nem lehet kevesebb, mint a tagot egyébként megillető szabadság mértéke.
A harmadik személynél történő munkavégzési kötelesség teljesítése megkezdésének feltétele, hogy az iskolaszövetkezet és tagja a munkavégzési kötelesség megkezdését megelőzően írásban megállapodjanak:
•    a harmadik személyben,
•    a munkavégzési kötelesség teljesítése során betöltendő munkakörben,
•    a személyi alapbérben,
•    a munkavégzés helyében,
•    a harmadik személynél történő munkába lépés napjában, valamint
•    minden, bármely fél által szükségesnek tartott további kérdésben.

Az iskolaszövetkezet a tagot a munkavégzési kötelesség megkezdésével egyidejűleg köteles tájékoztatni:
•    a munkavégzési kötelesség teljesítése során elvégzendő munkaköri feladat jellemzőiről (munkaköri leírás),
•    az irányadó munkarendről,
•    a bérfizetés napjáról,
•    a munkáltatói utasítást adó személyéről.

A fiatal munkavállaló felett munkáltatói jogkört csak az iskolaszövetkezettel munkaviszonyban álló személy gyakorolhat.
A tag munkavégzési kötelessége teljesítésének időtartama alatt a harmadik személy teljesíti azokat a munkáltatói kötelezettségeket, amelyek
•    a munkavédelemre,
•    a nők, a fiatal munkavállalók, a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására,
•    a munkaidőre, pihenőidőre és ezek nyilvántartására, valamint
•    az egyenlő bánásmódra vonatkozó szabályok betartására vonatkoznak.

A munkaviszony megszűnik a tagsági jogviszony megszűnésének időpontjában.
A munkavégzés során a tagnak okozott kárért a munkáltató és a harmadik személy a munkáltatói károkozásra vonatkozó szabályai alapján, egyetemlegesen felel.

fotó: http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=1803

 

 

Mi jár a fejedben?

econometrics assignment help art thesis writing service us research writers resume writing service medicine personal statement service