Külföldi rendszámú autók belföldön – új szabályok

A Magyar Közlöny 85. számában jelent meg a Kormány 138/2011. (VII. 19.) számú rendelete, mely egyes közúti közlekedési igazgatási feladatokról, valamint egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szól. Ezen kormányrendelet alapján 2011. szeptember hó 01-től az alábbi rendelkezések lépnek életbe.

1. A P betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásának, használatának szabályai

P betűjelű ideiglenes rendszámtábla kerül kiadásra a fő tevékenysége szerint gépjármű-kereskedelemre vagy járműgyártásra, jármű javításra jogosult szervezetnek, vállalkozásnak, valamint egyéb olyan vállalkozásnak vagy intézménynek, amelynek tevékenysége indokolja a még forgalomba nem helyezett vagy a forgalomból ideiglenesen kivont, javítás alatt álló vagy kereskedelmi célból történő szállítása során a jármű ideiglenes részvételét a közúti forgalomban.

A P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármű használata az ideiglenes forgalomban tartási engedély jogosítottján vagy a vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyen kívül másnak nem engedhető át.

A járműjavításra jogosult szervezet, vállalkozás részére kiadott P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott járművet olyan személy vezetheti, aki rendelkezik a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló miniszteri rendeletben a járműszerelői tevékenység önálló végzéséhez előírt képesítéssel.

A P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott járműnek a közúti forgalomban való részvételéről a közlekedési igazgatási hatóság által hitelesített indítási naplót kell vezetni.

A P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott járművel a személy- és teherszállítás, valamint a vontatás tilos. A korlátozás alól az engedélyező közlekedési igazgatási hatóság indokolt esetben felmentést adhat. Az indokoltság azonban csak akkor megalapozott, ha az tesztelés érdekében történik, s a tesztelés éppen a tilalommal érintett tulajdonságok megismerésére vonatkozik.

2. Az E betűjelű ideiglenes rendszám kiadására vonatkozó korlátozás

A regisztrációs adóról szóló törvény hatálya alá tartozó jármű tulajdonosa részére a járműhöz a külön jogszabályban meghatározott feltételek mellett az E betűjelű ideiglenes rendszámtábla és az ideiglenes forgalomban tartási engedély egy alkalommal adható ki.

3. A külföldi rendszámmal ellátott járművek belföldi üzemeltetésére vonatkozó szabályok megsértése esetén alkalmazandó közlekedési igazgatási rendelkezések

Ha a közúti, illetve telephelyi ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a külföldi hatósági jelzéssel ellátott járművek belföldi üzemeltetésére, használatára vonatkozó szabályok szerint a jármű jogellenes használatára került sor, a külföldi hatósági jelzést és engedélyt a helyszínen el kell venni és azt az elvétel okának megjelölésével együtt 8 napon belül meg kell küldeni a jármű belföldi üzemben tartója vagy a járművezető lakóhelye, székhelye, telephelye szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak. A közlekedési igazgatási hatóság az így megkapott hatósági engedélyt, jelzést határozattal bevonja. Ezzel egyidejűleg tájékoztatja a belföldi üzemben tartót, hogy amennyiben a döntés jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nem kezdeményezi a jármű belföldi forgalomba helyezését, akkor a bevont hatósági jelzést és forgalmi engedélyt a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala útján a kiállító külföldi hatóság részére megküldi.

A hatósági engedély bevonásával egyidejűleg bírság megállapítására is sor kerül a magyarországi illetőségű személynek vagy szervezetnek a külföldi hatósági jelzéssel ellátott jármű belföldi üzemeltetésére, használatára vonatkozó rendelkezések megsértése címén. Ennek összege jogi személy belföldi üzemben tartó esetén

a) 2000 cm3 vagy az alatti személygépkocsi esetében 400 000 forint,

b) 2000 cm3 feletti személygépkocsi esetében 800 000 forint,

c) egyéb jármű esetében 200 000 forint.

 

Magánszemély (természetes személy) ezen bírságösszegek felét köteles megfizetni. 2011. december hó 31-ig a fenti összegek felét kell bírságként fizetni.

 

Amennyiben a jármű üzemben tartója vagy a jármű vezetője a közlekedési igazgatási hatósági eljárásban a döntés jogerőre emelkedéséig okirattal igazolja a külföldi hatósági jelzéssel és engedéllyel történő közlekedés jogszerűségét, a külföldi hatósági engedély és jelzés visszaadásával egyidejűleg a bevonásra irányuló eljárást meg kell szüntetni és a bírságot sem kell megfizetni.

4. A közigazgatási bírság meg nem fizetéséhez és a forgalomból kivont járművel való közlekedéshez kapcsolódóan alkalmazandó közlekedési igazgatási intézkedés

Ha a jármű üzemben tartója a jogerősen kiszabott közigazgatási bírság befizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a közlekedési igazgatási hatóság – a közigazgatási bírságot kiszabó hatóság kezdeményezése alapján – a jármű forgalomból történő kivonását hivatalból elrendeli.

Ha a hivatalból ideiglenesen kivont jármű hatósági jelzését és engedélyét nem adták le, úgy a közúti ellenőrzés során a rendőr a forgalmi engedélyt és a rendszámtáblát a helyszínen elveszi.

 

fotó: http://www.flickr.com/photos/mycarheaven/4749939342/sizes/z/in/photostream/

 

Mi jár a fejedben?

buy essay cheap online academic research writing easy writingoline custom essays uk simple essay writing