A hagyatéki tartozásokért való korlátozott felelősség

Melyek a követendő szabályok abban az esetben, ha az örökhagyó nem csak vagyontárgyakat hagy hátra, hanem a hagyaték részét esetleg tartozás is képezi?

A hagyatéki tartozásokért való felelősség elsődleges módja a hagyatékkal (cum viribus) való felelősség, azaz az örökös a hagyaték tárgyaival és annak hasznaival felel a hitelezőnek. A cum viribus felelősség esetében az örökös ugyanolyan vagyonjogi helyzetbe kerül, mint az örökhagyó. Ebből következik, hogy amennyiben az örökhagyó hitelezőinek kielégítésére az örökhagyó vagyona szolgál, ugyanez a vagyon lesz felelős ezekért a tartozásokért akkor is, ha időközben jogutódlás, öröklés következett be. Az örökös a hagyatéki hitelezővel szemben ebben az esetben csak azzal felel, ami az örökhagyónak a rendelkezésére állt a hitelezők kielégítésére.

A Polgári Törvénykönyv 679. § (1) bekezdése szerint az örökös a hagyatéki tartozásokért a hagyaték tárgyaival és annak hasznaival felel a hitelezőknek. Amennyiben a követelés érvényesítésekor a hagyaték tárgyai vagy hasznai nincsenek az örökös birtokában, annyiban az örökös öröksége erejéig egyéb vagyonával is felel.

A hitelező kielégítésére szolgál mindaz, ami az örökösre hagyatékként átszáll. Az örökös felelőssége tehát a hagyatéki tárgyakért áll fenn. A hagyaték állaga megállapítható a hagyatéki leltárból, illetőleg a hagyatékátadó végzésből.

Az örökös felelősségéhez nincs szükség a hagyaték átadása, mert a hagyaték ex lege száll az örökösre. A hitelező ezért az öröklés megnyílta után akkor is érvényesítheti akár per útján a követelését, ha hagyatéki eljárásra nem került sor. Ebben az esetben azonban a hitelezőnek kell bizonyítania, hogy mely vagyontárgyak tartoznak a hagyatékhoz és azt is, hogy az az örököst illeti.

A hasznokkal, illetőleg a hasznok erejéig való felelősség azt jelenti, hogy a hitelező tehát nem csak a hagyatéki vagyontárgyakból, hanem azok hasznaiból is kielégítést kereshet. A hagyatéki vagyontárgyak meg nem levő hasznait – a (2) bekezdés értelmében – csak annyiban lehet az örökös felelősségének megállapításánál számításba venni, amennyiben az örökös ezektől neki felróható okból esett el.

A cum viribus felelősség nem jelenti az örökös rendelkező képességének a korlátozását. Nem akadályozza abban, hogy a hagyaték tárgyait értékesítse, hasznosítsa, sőt azokat meg is semmisítheti. A hitelezőt védi erre az esetre az örökös pro viribus – másodlagos – felelőssége. Ez is korlátozott jellegű, mert csak a hagyaték erejéig áll fenn. Személyes jellegű annyiban, hogy az örökös e korlátozott mértékig a saját vagyonával felel a hitelezők kielégítésért.

Azokat a vagyontárgyakat azonban, amelyek nem kerültek az örökös birtokába, továbbá azokat a követeléseket és egyéb jogokat, amelyek nem voltak érvényesíthetők, valamint az átvett vagyontárgyak meg nem levő hasznait csak annyiban lehet az örökös felelőssége megállapításánál számításba venni, amennyiben az örökös ezektől neki felróható okból esett el.

Az örökös a hagyaték tárgyain, hasznain, értékén túl a tartozásokért felelősséggel nem tartozik. A felelősség meghatározásánál alapvető annak meghatározása, hogy mi tartozik a hagyatékba.

A törvény értelmében azonban az örökös nem felel a birtokába nem került hagyatéki vagyonnal, a nem érvényesíthető jogokkal és követelésekkel, a meg nem lévő hasznokkal abban az esetben, ha abban őt felróhatóság nem terheli.

Nem felel tehát azért, ha a kellő gondos eljárása ellenére a hagyatéki vagyontárgy birtokba vétele azért maradt el, mert az neki fel nem róható okból megsemmisült, ellopták, széthordták, vagy sikertelenül kísérelte meg valamely követelés, illetőleg jog érvényesítését, vagy a hasznok beszedését.

Amennyiben az örökösnek e körben akár szándékos, akár gondatlan magatartása megállapítható, e vagyontárgyak, illetve követelések értéke erejéig saját vagyonával köteles helytállni a hagyatéki hitelező követeléséért.

fotó: http://www.flickr.com/photos/liuyan/63721836/sizes/m/in/photostream/

Mi jár a fejedben?

best resume writing services for teachers essay for college entrance can someone write an essay for mlitt degree paper writer services executive resume writing services