Tőkeemelés tagi kölcsönből

penzcsomag

A 2006. július 1-jén hatályba lépett gazdasági társaságokról szóló új törvény a korlátolt felelősségű társaságokra is vonatkozó közös szabályok részeként rendelkezik a tag vagyoni hozzájárulásáról, ezen belül a nem pénzbeli hozzájárulás (apport) formájáról. E szerint a társaság tagja a társaság részére nyújtott kölcsönből származó követelését tőkeemelés keretében – nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként – a gazdasági társaság részére rendelkezésre bocsáthatja.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 13. § (2) bekezdés szerint a nem pénzbeli hozzájárulás bármilyen vagyoni értékkel rendelkező dolog, szellemi alkotáshoz fűződő vagy egyéb vagyoni értékű jog – ideértve az adós által elismert vagy jogerős bírósági határozaton alapuló követelést is – lehet. A tag munkavégzésre vagy más személyes közreműködésre, illetve szolgáltatás nyújtására irányuló kötelezettségvállalását viszont nem pénzbeli hozzájárulásként figyelembe venni nem lehet.

A társaság tagja tehát a társaság részére nyújtott kölcsönből származó követelését tőkeemelés keretében – nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként – a gazdasági társaság részére rendelkezésre bocsáthatja. Az átvételt követően a követelés és az eredeti kötelezettség egymással szemben kivezetendő, azaz megszűnik.

A korlátolt felelősségű társaságnál a törzstőke felemelhető nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával is. Ennek feltétele a társasági szerződés módosítása, a nem pénzbeli hozzájárulásnak a társaság rendelkezésére bocsátása, továbbá a törzstőke változásának a cégjegyzékbe történő bejegyzése. A tőkeemelés menete a következő:

A tulajdonosi hitel (tagi kölcsön) nyújtása miatti követelést dokumentáltan a társaság rendelkezésére kell bocsátani, a társaságnak pedig át kell vennie. Az átvett tagi követelést a társasági szerződés módosításában meghatározott értéken a kft.-nél állományba kell venni. A jegyzett tőke emelése csak ezt követően lehetséges, a követelés állományba vételét nem lehet közvetlenül tőkeemelésként nyilvántartásba venni, ezért azt – mint a tulajdonossal (a taggal) szembeni kötelezettséget – a kötelezettségek között kell szerepeltetni. A jegyzett, de még be nem fizetett tőke számlán az apportált követelés teljes összege megjelenhet, függetlenül attól, hogy a nem pénzbeli hozzájárulást esetlegesen nem csak a jegyzett tőke növelésére adták, hanem ún. ázsiós tőkeemelés (véglegesen átadott pénzeszköz tőketartalékba helyezése) is történt. A tőketartalékba helyezés (is) csak a tőkeemelésnek a cégjegyzékbe történt bejegyzése után lehetséges.

A számviteli törvény 35. §-ának (4) bekezdése alapján a kft.-nél a törzstőke felemelése miatti jegyzett tőkeváltozást a cégjegyzékbe való bejegyzés alapján, a bejegyzés időpontjával kell a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni. Ezzel az időponttal kell könyvelni a jegyzési érték és a névérték különbözetének összegében meghatározott és ténylegesen rendelkezésre is bocsátott, a társasági szerződésben is rögzített tőketartalék-növekedést.

Ezt követően a társaságnak önmagával szemben követelése is meg kötelezettsége is van, ennek rendezése (megszüntetése) az ezek nyilvántartására szolgáló két főkönyvi számla összevezetésével történik meg.

Ha egy gazdasági társaságban annak tulajdonosa úgy emel alaptőkét, hogy a tőkeemelés a névértéknél (a jegyzett tőke emelésének mértékénél) magasabb kibocsátási értéken történik és a gazdasági társaság a névérték és a kibocsátási érték közötti különbözetet – azaz az ázsiót – tőketartalékba helyezi, a tőkeemelés (e különbözet ellenére) visszterhes jogügyletnek minősül, és tekintettel arra, hogy az Itv. visszterhes vagyonátruházási illetékekre vonatkozó rendelkezései a pénzre, mint ingóra nem terjednek ki, ezért az ügylet nem tartozik az Itv. hatálya alá, így illetékfizetési kötelezettség nem keletkezik.

Amennyiben a jegyzett tőke emelésével egyidejűleg történik tőketartalékba helyezés is, úgy a tulajdonosnál a részesedés (az üzletrész) bekerülési (nyilvántartási) értéke a jegyzett tőkeként és tőketartalékként átadott együttes eszközértékkel nő.

Mi jár a fejedben?

pay to write paper help me write an essay pay someone to write essays buy essay 1-80 college research paper writing service