Mire figyeljünk, ha nyilvántartott adótartozásunk méltányossági eljárás keretében törlésre kerül?

bevallas

Adótartozásunk többféleképpen keletkezhet, még jóhiszemű magatartásunk esetén is.
A leggyakrabban előforduló okok között van az adóelőleg szükségesnél kisebb mértékű levonása (az adójóváírás év eleji érvényesítése miatt, holott éves szinten megszűnik a jogosultság), vagy az ingatlan vásárlása miatt keletkező illetékfizetési kötelezettség miatt.
Ma már az illetéktartozást nem az Illetékhivatal, hanem az Adóhivatal tartja nyilván.

Az illetéktartozás keletkezésének speciális esete, ha építési telket vásárolunk, s annak vállaljuk négy éven belül lakóingatlannal történő beépítését. Ez esetben az illeték kiszabásra, de egyúttal felfüggesztésre is kerül. Ha teljesítjük a vállalt kötelezettséget, úgy a megállapított illetékösszeget törli az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal.

A lakóingatlannal történő beépítés megvalósulását az adóalanynak kell bejelentenie az APEH-hez, s kérnie a megállapított illeték törlését.
A gyakorlatban azonban gyakran előfordul, hogy az ingatlan felépült, a használatba vételi engedélyt kiadták, viszont elfelejtjük értesíteni az Adóhivatalt a vállalt kötelezettség határidőben történő teljesítéséről.
Ebben az esetben a négy év lejártával a korábban megállapított illeték az eredeti esedékességgel megjelenik az adózó egyéni adó folyószámláján. Az eredeti esedékességkor történő előírás azt jelenti, hogy attól kezdve késedelmi pótlékot is kell fizetni, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.
Az illetéktartozás és a késedelmi pótlék tartozás megjelenéséről az Adóhivatal az adófolyószámla megküldésével értesít minket.

Mit tehetünk akkor, ha megkapjuk ezt az értesítőt, ugyanakkor vállalt kötelezettségünket teljesítettük, csak feledékenyek voltunk a bejelentéssel kapcsolatban?
Ilyenkor természetesen méltányossági kérelmet kell benyújtani, melyben leírjuk, hogy az építési telket lakóingatlannal beépítettük (csatoljuk a használatbavételi engedély másolatát), csak ezt elfelejtettük jelezni, emiatt kérjük a megállapított adótartozások törlését.
Ismereteink szerint az Adóhivatal az ilyen irányú kéréseknek rendszeresen helyt ad, s törli az előírt tételeket a döntés meghozatalának napjával (nem visszamenőleges dátummal).

Az adófolyószámlán azonban csak a már előírt tételek szerepelnek, így a késedelmi pótlék vonatkozásában különös helyzet áll elő. Bár a késedelmi pótlék alapjául összeget törlik, az erre felszámított késedelmi pótlék csak részben törlődik. Mi ennek az oka?
A késedelmi pótlék felszámításából adódó tartozás előírása a tárgyévre vonatkozóan mindig csak a tárgyévet követő év őszén történik meg. Ebből adódóan ha pl. a 2008. június havi adófolyószámlán volt 1 M Ft illetéktartozás és 400 e Ft késedelmi pótlék tartozás, mely összegeket méltányossági eljárás keretében 2009. május hó 31-én töröltek, akkor a késedelmi pótlék törlése csak 2006. december hó 31-ig történt meg, mivel csak ezen időpontig volt előírva. A 2007. évi késedelmi pótlék 2008. őszén jelent meg az adó folyószámlán, a 2008. évi pedig majd csak 2009. év őszén. Még 2009. évre is felszámításra kerül a pótlék május 31-ig, a határozat jogerőre emelkedéséig. A jegybanki alapkamat kétszeresével számítva ez számottevő összeget eredményez.

Mit tehetünk?
Amikor benyújtjuk a méltányossági kérelmet, akkor a tőketartozás törlése esetén a hozzá kapcsolódó késedelmi pótlék törlését nem csak az adófolyószámlán előírt összegre kell kérni, hanem az adófolyószámlán még nem megjelenő, de az illetékösszeg törléséig felszámítandó késedelmi kamatra is. Így talán megkímélhetjük magunkat némi bosszúságtól még abban az esetben is, ha az APEH abszolút jó szándékkal és megértéssel áll ügyünkhöz.

A szerző kiegészítése:

 Az Illetéktörvény módosításai során már 2005. május 10-től hatályossá vált az a rendelkezés, mely szerint lakóház felépítésének igazolása érdekében az ott meghatározott 4 éves határidő elteltét követő 15 napon belül az illetékhivatal megkeresi az ingatlan fekvése szerint illetékes építésügyi hatóságot. Amennyiben az építésügyi hatóság igazolása szerint a lakóházra a vagyonszerző nevére a használatbavételi engedély kiadása megtörtént, az illetékhivatal a megállapított, de a megfizetés tekintetében felfüggesztett illetéket törli. Törli az illetékhivatal az illetéket akkor is, ha a 4 éves határidőn belül a vagyonszerző a nevére szóló jogerős használatbavételi engedéllyel igazolja a lakóház felépítését.

A cikkben jelzett eljárás, mely szerint a lakóingatlannal történő beépítés megvalósulását az adóalanynak kell bejelentenie az APEH-hez, s kérnie a megállapított illeték törlését, csak ezt megelőzően volt alkalmazandó.

 A cikk elsősorban az adótartozások utólagos törlése esetén, ezen törölt adótartozások után megállapításra került késedelmi pótlékok elengedésére irányuló eljárás buktatóit kívánta bemutatni. A módosítás hatálybalépése előtt kirótt, utólag törölni kért illetékek, majd a törölt illetéktartozások miatt felszámított késedelmi pótlékok törlésére irányulóan jelenleg is több folyamatban lévő eljárásról van tudomásunk.

Mi jár a fejedben?

cheap papers online writing for esl students writing services business writing critical essays cheap college report